ปรัชญา

 

โยคาเว   ชายเต  ภูริ 
ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

 

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง  เป็นองค์กรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมนู