คำขวัญ

 

วิชาการ คุณธรรม น้อมนำปรัชญา พัฒนาท้องถิ่น”

 

สีประจำโรงเรียน

 

สีแสด  หมายถึง        ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา

สีขาว หมายถึง         คุณธรรม

 

เอกลักษณ์

 

โรงเรียนวิถีพอเพียง

 

อัตลักษณ์

 

ระดับปฐมวัย              “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

ระดับประถมศึกษา        “จิตสำนึก   จิตอาสา”

เมนู