โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยได้ดำเนินการให้บริการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศุกราช 2551

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับอนุบาล
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จ ังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31260
โทร 0-4460-6253 ต่อ 152

เมนู