โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

99 หมู่ 4 ถ. ราชดำเนิน อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 31260

กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โทรศัพท์ 0 4460 6253 ต่อ 152
โทรสาร 0 4460 6252

MAP แผนที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เมนู