โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในช่วงเปิดเรียน

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในช่วงเปิดเรียน ได้แก่ จุดคัดกรองประตูทางเข้าทั้ง 2 ด้าน เจล/แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ อ่างล้างมือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนทุกระดับ บริเวณจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โรงอาหาร ห้องสุขา ห้องสมุด และลานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้บุตรหลานเราชาวโนนดินแดงปลอดภัยจากเชื่อไวรัสโคโรนา
***** ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ สมชัย กอชัยศิริกุล ท่านประธานสภาฯ บัวผิน คึมสูง สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้แก่ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง ทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน และคำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงาน

ติดตามภาพการเตรียมความพร้อมได้ที่นี่

เมนู