โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสุกันยา กอชัยศิริกุล เป็นประธานกรรมการ และ ดร.นัตธิณี จงรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่ให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่โรงเรียนขอมติ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกหลานเราชาวโนนดินแดง

ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกฯสมชัย กอชัยศิริกุล และนายฤทธิเดช ภูจีรัง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้

ติดตามภาพการประชุมเพิ่มเติม ที่นี่

เมนู