จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย

ติดตามภพางานวันภาษาไทย ที่นี่

เมนู