ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ของ โรงเรียนให้เกิดความสะดวกแก่บุตรหลานของเราชาวโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ท่านบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง และคณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดงทุกท่าน ที่อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ของ โรงเรียนเทศบาลโนนดินแดง ให้เกิดความสะดวกแก่บุตรหลานของเราชาวโนนดินแดง เช่น การปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะดวก ปลอดภัย ปรับปรุงระบบน้ำให้สะอาด เพิ่มตู้น้ำเย็นให้สะดวกยิ่งขึ้นแก่นักเรียน

***นักเรียนหยุด แต่โรงเรียนไม่หยุดพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ภาพการปฏิบัติงาน

เมนู