ข่าว-กิจกรรม-ความเคลื่อนไหว

สัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความพร้อมการเรียนออนไลน์
ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแบ่งปันสิ่งของใส่ในตู้ปันสุข 3 จุด
อบรมการดูแลนักเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ประชุมเตรียมความพร้อม
เมนู